DISCLAIMER

Privacybeleid

 

1. Inleiding

 

LRC Group gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe LRC Group omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.lrceurope.com. Ons privacybeleid is opgesteld voor het algemene publiek,  voor onze cliënten en zakelijke partners.

 

In dit privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën van persoonsgegevens door ons worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Ook informeren wij u over uw privacyrechten.

 

​2. Begripsbepalingen

 

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende definities:

 

 1. Persoonsgegevens:     alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 2. Betrokkene:                 de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden

verwerkt.

 1. Verwerking:                  elke bewerking die met de persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen,

ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. ​Verantwoordelijke:       natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat

alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 1. Verwerker:                   een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan

die/dat ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 1. Ontvanger:                 een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al

dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

 1. Derde:                         elke ander niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker of de personen die onder

rechtstreeks gezag van ​de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 1. Toestemming:              elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij door

middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van zijn persoonsgegevens aanvaardt.

3. Contactgegevens verantwoordelijke

De website www.lrceurope.com is eigendom van en wordt beheerd door het hoofdkantoor van LRC Group, LRC Real Estate Limited (zie contactgegevens hieronder), ten behoeve van alle vestigingen van LRC Group. Op onze contactpagina vindt u meer informatie over het hoofdkantoor en de vestigingen van LRC Group. Het hoofdkantoor is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via de website. Wanneer het hoofdkantoor gegevens deelt met één van de vestigingen van LRC Group, wordt deze vestiging ook verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) .

 

De contactgegevens van het hoofdkantoor zijn:

 

LRC Real Estate Limited
33 Artemidos Avenue

Metropolitan House, Office 202
CY-6025 LARNACA
Cyprus
T[PvdB1] : +357 24 650 120     

E: j.mueller@lrc-uk.com

 

4. Cookies

 

​LRC Group maakt op de website gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computersysteem. De opgeslagen informatie in deze bestanden wordt bij elk volgend bezoek aan onze servers teruggestuurd.

Veel websites en servers gebruiken cookies. De cookies bevatten vaak een zogenaamde cookie ID. Een cookie ID is een unieke identificator van de cookie. Een specifieke browser kan worden herkend en geïdentificeerd door het gebruik van de unieke cookie ID. Door het gebruik van cookies, kan LRC Group de bezoekers van haar website meer gebruikersvriendelijke services aanbieden. Dit zou niet mogelijk zijn zonder het plaatsen van cookies.

U kunt op elk moment het plaatsen van cookies voorkomen door het aanpassen van uw instellingen van uw internetbrowser. Via de internetbrowser kan het plaatsen van cookies permanent worden geweigerd en kunnen reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het gebruik van de website van LRC Group is mogelijk zonder enige verwerking van persoonlijke gegevens. Als u het plaatsen van cookies deactiveert, zullen echter niet alle functies van onze website optimaal kunnen worden weergegeven.

 

Door het plaatsen van cookies te accepteren geeft u uw toestemming voor deze verwerking. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door de geplaatste cookies te verwijderen en/of het plaatsen van cookies permanent te weigeren via de instellingen van uw internetbrowser.

 

 

5. Google Maps

Wij gebruiken Google Maps, dat is een onderdeel van Google Inc, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, (hierna: “Google”).

Google plaatst een cookie om de gebruikersconfiguratie en -gegevens te verwerken wanneer de pagina met het geïntegreerde Google Maps-component wordt getoond. In het algemeen wordt een cookie niet verwijderd door het sluiten van de internetbrowser, maar verloopt de cookie na een zekere periode. U kunt de cookie ook handmatig verwijderen.

Als u niet akkoord bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u de Google Maps-service deactiveren. Hierdoor voorkomt u de overdracht van uw gegevens naar Google. Om dit te doen, dient u de Java Script-functie in uw browser te deactiveren. Hierbij willen wij wel opmerken dat het voor u in dit geval niet mogelijk is om Google Maps te gebruiken dan wel dat het gebruik in omvang is gelimiteerd.

Het gebruik van Google Maps door Google is in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google, de Aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth en het Privacybeleid van Google.

 

6. Verwerking van gegevens via de website

De website van LRC Group kan de volgende gegevens van een betrokkene verwerken:

 1. het type en de versie van de internetbrowser

 2. het besturingssysteem dat toegang zoekt tot het systeem

 3. de website waarvan wordt doorverwezen naar onze website (zogenaamde verwijzers)

 4. de subwebsites

 5. de datum en tijd van toegang tot de website

 6. een IP-adres

 7. de internetprovider

 8. andere soortgelijke gegevens die kunnen worden gebruikt ter voorkoming van aanvallen op onze IT-systemen.

De verwerking van deze algemene gegevens is noodzakelijk om (1) de inhoud van de website correct weer te geven en te optimaliseren, (2) langdurige levensvatbaarheid van onze IT-systemen te kunnen verzekeren, en (3) in het geval van een cyberaanval de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke informatie voor strafvervolging te kunnen bieden. De anoniem verzamelde gegevens worden statistisch geanalyseerd met het oog op onze gegevensbescherming en -beveiliging om zo een optimaal niveau van gegevensbescherming te kunnen verzekeren. De anonieme gegevens van de logbestanden van de webserver worden apart van de persoonsgegevens van betrokkenen opgeslagen.

 

7. Gebruik van het contactformulier

 

Op onze website is een contactformulier aanwezig. Als u van dit contactformulier gebruik maakt, vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, e-mailadres en telefoonnummer. LRC Group verwerkt uw persoonsgegeven voor de afhandeling van de door u gestelde vraag, klacht of andersoortig bericht. In dat kader bent u ook verplicht de persoonsgegevens in te vullen. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van LRC Group en van u om vragen, klachten of andersoortige berichten op uw verzoek af te kunnen handelen De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van het ingevulde contactformulier. Daarna zullen de contactgegevens door LRC Group worden verwijderd.

 

8. Bewaartermijn

LRC Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Daarna worden de persoonsgegevens door LRC Group verwijderd. De persoonsgegevens worden in beginsel niet overgedragen aan derden.

 

9. Beveiliging

 

Als verantwoordelijke heeft LRC Group de benodigde technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest complete gegevensbescherming te kunnen verzekeren. Echter, absolute gegevensbescherming via het internet kan niet worden gegarandeerd. Om die reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens met ons te delen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon.

 

10. Uw privacyrechten

 

De AVG geeft u een aantal privacyrechten. Hierbij merken wij op dat deze rechten niet absoluut zijn, maar dat LRC Group steeds een afweging zal moeten maken tussen haar doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens en uw rechten en vrijheden. Wanneer u uw rechten uitoefent kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres van het hoofdkantoor in dit privacybeleid of u wenden tot één van de vestigingen van LRC Group.

 

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke gegevens LRC Group van u verwerkt, kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage doen bij LRC Group. LRC Group behandelt uw verzoek in beginsel binnen vier weken.

 

Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, u een verzoek kunt doen aan LRC Group om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 van de AVG). Als u gebruik wenst te maken van uw recht op rectificatie kunt u uw verzoek schriftelijk kenbaar maken bij LRC Group.

 

Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen kunt u LRC Group vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 van de AVG). U kunt zich op elk moment wenden tot LRC Group met het verzoek om uw gegevens te laten wissen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat u LRC Group kunt verzoeken om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 van de AVG).

Recht op dataprotabiliteit

Dataportabiliteit is de overdraagbaarheid van gegevens. U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit als LRC Group uw gegeven verwerkt op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20 lid 1 onder a van de AVG). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor de gegevens die LRC Group digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. U kunt op elk moment contact opnemen met LRC Group omtrent uw recht op dataportabiliteit.

 

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door LRC Group.

​​

​11. Klachten

 

Als u vragen en/of klachten heeft over de wijze waarop LRC Group met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met LRC Group. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.

 

Als wij niet samen tot een oplossing kunnen komen en u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegeven niet rechtmatig is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 van de AVG.

 

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

T: 0900 2001 201

W: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

12. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2018.

 [PvdB1]Invullen of verwijderen.  

© 2018 LRC Group.